Ändra storlek på texten!

Kontakta oss
Adress:
Ystad Tillgänglighetsråd-HSO
Korsvirket
Surbrunnsvägen 24
271 40 YSTAD

Tele:
0411-72 666,

Mobil:
070-697 26 64

Epost:
ystad-yhr-hso@tele2.se

ystad2.jpg
Vi stödjer YTR-HSO

radioactive new

swecox

Sparbanken-syd

lokaltidningen


hpholding

ak-global

Besökare just nu
Vi har 2 besökare online 

VERKSAMHET

Allt vi gör syftar till att förbättra villkoren för människor med funktions-nedsättning. I dialogen med beslutsfattare. massmedia och andra samhällsaktörer är vi en samlad röst för våra 16 medlemsföreningar.

Vårt intressepolitiska arbete grundar sig på genomförandet av mänskliga rättigheter. Utgångspunkter är framför allt FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Nu är vi medlemmar i Malmö mot diskriminering MMD, Malmö mot diskriminering Mmd, är Malmös och en av Skånes antidiskrimineringsbyråer. Dom arbetar för att motverka och förebygga diskriminering.

dels genom att erbjuda kostnadsfri juridisk hjälp, till enskilda som upplever sig utsatta för diskriminering.

dels genom att erbjuda informationsinsatser, kompetensutveckling och processtöd kring mänskliga rättigheter och antidiskriminering.

dels genom att samverka och bilda opinion i frågor som rör mänskliga rättigheter och antidiskriminering.

Så kommer du i kontakt med Mmd, telefon, 040-6365140, ondagar kl 10-14. eller epost, Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den "> Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den

 

 BESÖK VÅR BLOGG

adress www.ystadtillganglighetsrad.bloggo.nu

BEGREPPET FUNKTIONSRÄTT

 Nu har Handikappförbunden bytt namn till FUNKTIONSRÄTT SVERIGE.

Funktionsrätt kompletterar begreppet funktionsnedsättning och funktionshinder som de definieras av Socialstyrelsen.

Funktionsnedsättning definieras som nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga hos en person.

 2018 är ju valår, då ska vi i rådet sprida vårt budskap om begreppet DELAKTIGHET det är viktigt för oss i rådet att budskapet når ut till så många politiker som möjligt.

Funktionshinderspolitik och tillgänglighet.

Att förbättra tillgängligheten är ett av våra mål inom funktionshinderpolitiken. På rådet har arbetet med tillgänglighetsfrågorna de senaste åren förstärkts. Vi har ett ansvar för att tillgänglighetsarbetet bedrivs aktivt i vår kommun. Det går att öka tillgängligheten. Bristande tillgänglighet innebär att till exempel personer med funktionsnedsättningar och äldre inte kan ta sig fram till platser eller in i byggnader.

Att den byggda miljön är tillgänglig betyder att personer med funktionsnedsättningar ska kunna använda samma förflyttningsvägar som andra och kunna använda ster som äger rum.amma entré, orientera sig i den byggda miljön samt kunna ta del av aktivi

Ny tillgänglighetsapp på nätet.

Rådet har efter mycket sökande och flera diskussioner fastnat för att rekommendera en app med adress www.wheelmap.org det är en app där du kan söka på vilken ort, stad i Sverige och Europa efter hur tillgängliga turistmål och affärer är. Vi tycker den är bra. Använd den gärna.

Tillgänglighetsråden i sydöstra Skåne

FAKTA

Man räknar med att var femte person i Sverige har någon form av funktionsnedsättning. Den vardag som de flesta tar för given är stängd för många av dem. Otillgängliga byggnader och otillgänglig information försvårar exempelvis möjligheten att välja skola och utbildning och att delta i arbets-,fritids-och kulturlivet. Otillgängligheten leder till kostnader för samhället, men också till en onödig känsla av utanförskap hos individen.

 

 

 

 NY PATIENTLAG

NY LAG STÄRKER PATIENTENS STÄLLNING.

Den 1 januari 2015 fick Sverige en ny patientlag. Lagen gör det lättare för dig att vara delaktig och bestämma över din vård.

HÄR ÄR NYHETERNA I LAGEN:

Du kan fritt söka offentlig finansierad vård i hela landet. Det fria vårdsökandet gäller inte vård som kräver att du måste vara inlagd på sjukhus.

Du får möjlighet att välja en vårdcentral och få en fast läkarkontakt och/eller vårdkontakt i annat landsting än där du bor.

Om du söker vård i annat landsting har du rätt till vård på samma villkor som övriga invånare. Hur snabbt du får vård beror på hur stort ditt medicinska behov är.

Om du har en livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom eller skada ska det bli lättare att få en ny medicinsk bedömning (second opinion) i andra landsting.

Om du undrar över något fråga på ditt landsting vad och hur det gäller. Tveka inte att fråga.

BRISTANDE TILLGÄNGLIGHET-NY FORM AV DISKRIMINERING:

Från och med den 1 januari 2015 ingår bristande tillgänglighet som en ny form av diskriminering i diskrimineringslagen. Det nya förbudet mot diskriminering ska bidra till att öka tillgängligheten i samhället så att människor med funktionsnedsättning kan delta på likvärdiga villkor.

Ett otillgängligt samhälle leder till att människor med funktionsnedsättning utestängs från samhället. Det kan handla om att inte kunna delta på lektionerna i skolan, att inte komma in i en butik, eller att inte få tillgång till myndighetsinformation.

VILKA OMFATTAS AV DEN NYA BESTÄMMELSEN?

Enskilda personer med funktionsnedsättning har rätt att ställa krav på tillgänglighet inom bl. a. restaurang, butik, utbildning, arbete och hälso-sjukvård.

Den som är ansvarig för en verksamhet är skyldig att vidta skäliga åtgärder för att verksamheten ska vara tillgänglig för en person med funktionsnedsättning

UNDANTAG FRÅN FÖRBUDET

Skyldigheten att vidta tillgänglighetsåtgärder gäller inte

Vid tillhandahållande av bostäder.

DAGS ATT SKAPA ETT UNIVERSELLT UTFORMAT SAMHÄLLE!

ALLA ska kunna titta på en fotbollsmatch utan att behöva gå in bakvägen. ALLA ska kunna  få information för att kunna välja den billigaste varan i affären.

ALLA ska kunna välja spontant när man vill åka buss eller tåg för att besöka en konsert eller gå hem efter en fest.

Alla ska kunna titta på tv för att delta i samtal med vänner, kanske om politik och vem som är värd en röst i nästa val. Givetvis ska alla kunna välja skola, utbildning, arbetsplats eller vårdgivare på lika villkor.

Det borde vara självklart . Men så är det inte idag. Samhälletplaneras  inte utifrån att alla ska vara delaktiga oavsett funktionsförmåga. Myndigheter och näringsliv erbjuder fortfarande särlösningar "vid behov", trots att vi har lagar, politiska strategier, och en FN konvention som ställer krav på ett universellt utformat samhälle.

Det är hög tid att starta en dialog, om ett universellt samhälle. Tillsammans med riksdag, regering, kommuner och landsting behövs en gemensam plan för att utforma ett samhälle som utgår från att människor är olika så att alla kan vara delaktiga oavsett funktionsförmåga.

TILLGÄNGLIGHET OCH ANVÄNDBARHET ska leda till att alla ska kunna delta i samhällslivet, leva och bo i goda livsmiljöer som ger förutsättningar för alla att få ett så självständigt liv som möjligt.

SAMVERKAN gör att man stödjer varandra, för att få en helhetsbild, kunna driva frågorna på ett högre plan. Därför är det viktigt att alla samverkar för att vi ska ett tillgängligare samhälle för alla.

                 

Sverige är i skriande behov av fler organdonatorer.

Anmäl dig omgående till Organregistret hos Socialstyrelsen, eller prata med dina anföriga om du vill donera eller ej. Det är viktigt att du tar ställning.

                    

Internationella handikappdagen 3/12.

Den Internationella handikappdagen instiftades 1992 av FN:s generalförsamling, till syfte att främja förståelsen av frågor som rör funktionshinder och mobilisera stöd för funktionshindrade människors värdighet, rättigheter och välbefinnande.

Den strävar också efter att höja medvetenheten om fördelarna med att integrera människor med funktionshinder i alla delar av det politiska, sociala, ekomomiska och kulturella livet.

Du som sitter på din kammare och funderar på olika saker, du har kanske ett förslag om hur vi ska kunna rådet bättre och effektivare, olika saker att diskutera. Gör slag i saken och kontakta oss, vi lovar att behandla ditt förslag seriöst. Så sätt igång och funderaoch kontakta oss, antingen per e-post         Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den "> Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den eller på telefon 0411-72666 kansliet FM, eller ordf Sven-Åke Yngve tfn 0706972664.

ordf hemsida www.tillganglighet.n.nu

Nu satsar rådet på "Mänskliga rättigheter"

Förenta Nationernas generalförsamling kungjorde den 10 december 1948 en allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna.

Det är vår plikt att se till att dessa rättigheter är verklighet för alla, att alla känner till dem, förstår dem och åtnjuter dem.

FUNKTIONSHINDERKONVENTIONEN

ANVÄND KONVENTIONEN I SVENSK RÄTT. DEN ÄR IDAG LAG.

Sveriges riksdag har godkänt Funktionshinderkonventionen och den svenska staten är därför bunden av den. Sverige ska genomföra de ändringar i lagstiftningen som är nödvändiga för att uppfylla sina skyldigheter enligt denna konvention.

Funktionshinderkonventionen är en traktat, det vill säga en skriftlig överenskommelse som handlar om internationella rättsliga frågor. En huvudregel enligt den så kallade Wienkonventionen är att en traktat är bindande över en stats hela territorium. En star kan inte åberopa sin nationella rätt som ursäkt för att inte uppfylla sina förpliktelser enligt en antagen traktat.

Även WIENKONVENTIONEN är bindande för Sverige. Det innebär även att kommuner som en del av staten är skyldiga att följa konventionen. Om så inte sker är staten skyldig att vidta de åtgärder som krävs för att konventionen krav ska uppfyllas fullt ut i hela landet.

Så alla som känner att kommunen inte följer konventionen, anmäl detta omgående. 

Nytt nummer vid olyckor och kriser.

113 13 är  Sveriges nya nationella nummer du ska ringa vid olyckor och kriser. När du undrar vad som hänt ringer du 113 13 och absolut inte 112. Varför jo för att 112 är ett larmnummer och den som ringer är i behov att komma fram snabbt och få hjälp. Om du behöver komma i kontakt med polisen i icke brådskande ärende ringer du 114 14. Lägg dessa båda nummer på minnet och gärna i telefonboken i din telefon så finns dom alltid till hands.

HJÄLP! HJÄLP!

 Du som inte är medlem i någon av våra medlemsföreningar, men vill ha upp någon fråga på vår agenda, hör av dej till någon i styrelsen, eller Sven-Åke Yngve tel 070-6972664, epost Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den "> Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den   välkommen med ftill vår agenda.örslag